สำนักงบประมาณเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มว. (14 มีนาคม 2566)

ดร.จรัญ  ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ หัวหน้ากลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล  ให้การต้อนรับ นายภัทรพงศ์  พุ่มผลึก ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2/1 และทีมงานในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของสถาบันมาตรวิทยามากยิ่งขึ้น  รวมทั้งตรวจติดตามงานและความก้าวหน้า  ณ อาคารผดุงมาตร อาคารมาตรธำรง และอาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง (มว.) จังหวัดปทุมธานี