นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มว. (15 มีนาคม 2566)

นางสาวรติรัตน์  สินวีรุทัย รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.อทิตยา  ศิริภิญญานนท์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมทั้งนักศึกษาปริญญาโท-เอก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยาย หารือความร่วมมือ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาก่อนเรียนจบ ออกไปปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ในครั้งนี้นักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิเคราะห์ก๊าซ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อินทรีย์เคมี ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีไฟฟ้า  และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารอนินทรีย์ที่มีความบริสุทธิ์สูง ณ อาคารมาตรธำรง (มว.) จังหวัดปทุมธานี