โครงการอบรม หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python – Fundamental (13-17 มีนาคม 2566)

Python เป็นภาษาเขียนโปรแกรมระดับสูงที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง ในการเขียนโปรแกรมสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป  เป็นภาษาแบบ interprete ที่ถูกออกแบบโดยมีปรัญชาที่จะทำให้โค้ด อ่านได้ง่ายขึ้น และโครงสร้างของภาษานั้นจะทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถเข้าใจแนวคิด การเขียนโค้ดโดยใช้บรรทัดที่น้อยลงกว่าภาษาอย่าง C++ และ Java ซึ่งภาษานั้นถูกกำหนดให้มีโครงสร้างที่ตั้งใจให้การเขียนโค้ดเข้าใจง่าย ทั้งในโปรแกรมเล็กไปจนถึงโปรแกรมขนาดใหญ่  ไม่ว่าจะเป็นการนำมาพัฒนา Web Application, desktop App, IOT, AI, Machine learning  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรในด้านความสามารถการเขียนโปรแกรม ที่จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการรองรับการทำงานในยุค 4.0 หรือการทำงานในยุคดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  กิจกรรมการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิเชียร ยงรัตน์กิจ วิทยากรประจำสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต มาบรรยายให้ความรู้แก่พนักงาน มว.  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารมาตรธำรง (มว.) จังหวัดปทุมธานี