Laser scanning confocal microscope กลุ่มงานมาตรวิทยานาโน

กลุ่มงานมาตรวิทยานาโน เสนอหลักการทำงานของ  การประยุกต์ใช้ และสาธิตวิธีการใช้งานเครื่อง Laser scanning confocal microscope