แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ 27 เมษายน 2023 3:57 pm 903 KB 84
2 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ 27 เมษายน 2023 3:57 pm 238 KB 41
3 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ 27 เมษายน 2023 3:57 pm 902 KB 46
4 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔ 27 เมษายน 2023 3:57 pm 1 MB 47
5 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕ 28 เมษายน 2023 9:47 am 283 KB 43
6 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖ 28 เมษายน 2023 10:01 am 283 KB 42
7 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗ 28 เมษายน 2023 10:01 am 282 KB 43
8 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘ 27 เมษายน 2023 3:57 pm 731 KB 44
9 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๙ 27 เมษายน 2023 3:57 pm 471 KB 41
10 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๐ 28 เมษายน 2023 9:49 am 441 KB 43
11 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑ 27 เมษายน 2023 3:57 pm 442 KB 42
12 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๒ 28 เมษายน 2023 9:50 am 488 KB 46
13 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๓ 27 เมษายน 2023 3:57 pm 439 KB 41
14 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๔ 28 เมษายน 2023 9:52 am 447 KB 44
15 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๕ 28 เมษายน 2023 9:52 am 442 KB 41
16 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๖ 28 เมษายน 2023 9:52 am 441 KB 41
17 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๗ 28 เมษายน 2023 9:52 am 440 KB 43
18 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๘ 27 เมษายน 2023 3:57 pm 458 KB 44
19 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๙ 27 เมษายน 2023 3:57 pm 450 KB 42
20 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒๐ 28 เมษายน 2023 9:58 am 282 KB 43
21 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒๑ 27 เมษายน 2023 3:57 pm 452 KB 45
22 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒๒ 27 เมษายน 2023 3:57 pm 464 KB 46
23 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒๓ 27 เมษายน 2023 3:57 pm 464 KB 41
24 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒๔ 28 เมษายน 2023 10:00 am 279 KB 48
25 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒๕ 28 เมษายน 2023 9:53 am 454 KB 46
26 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒๖ 28 เมษายน 2023 10:00 am 447 KB 48
27 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒๗ 28 เมษายน 2023 9:56 am 462 KB 53
28 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒๘ 27 เมษายน 2023 3:57 pm 457 KB 50
29 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒๙ 27 เมษายน 2023 3:57 pm 458 KB 51
30 pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓๐ 27 เมษายน 2023 4:33 pm 438 KB 63