ประกาศหาผู้ช่วยวิจัย วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สัญญาจ้าง 1 ปี

เพื่อดำเนินการประมวลผลหาค่า GNSS receiver clock offsets ในรูปแบบ common-view, all-in-view และ precise point positioning สำหรับโครงข่ายสถานีฐานอ้างอิงรับสัญญาณจาก GNSS ทั่วประเทศ โดยมาปฎิบัติงานแบบครึ่งเวลา ณ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
            1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธา สำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยหากมีความรู้ทาง geodesy จะพิจารณาเป็นพิเศษ
            2. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลที่ได้จากการรับสัญญาณจาก GNSS หรือ GPS
            3. อายุไม่เกิน 35 ปี

โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย
            1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามความเห็นของผู้บริหารฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า
            2. สอบสัมภาษณ์และทำโจทย์เทียบเวลา 1 ข้อ

ขอบเขตของการจ้างงานประกอบด้วย
            1. การเตรียมข้อมูลสำหรับการประมวลผล (data pre-processing)
                      1.1 การดึงสัญญาณจาก national GNSS CORS data center (NCDC) ในรูปแบบ RINEX มาดำเนินการปรับรูปแบบของ RINEX เป็นเวอร์ชั่นเดียวกัน
                      1.2 การแปลงไฟล์ข้อมูลจาก RINEX เป็นข้อมูล CGGTTS version 2E สำหรับการเทียบสัญญาณเวลา สำหรับระบบดาวเทียมที่สามารถรับสัญญาณได้ทุกระบบ ได้แก่ GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS และ NaVIC ด้วย fortran script ที่ชื่อ R2CGGTTS
                      1.3 การดำเนินการดังกล่าวจะต้องทำสำหรับการรับสัญญาณ pseudorange measurement ทั้งที่เป็น code-phase และ carrier-phase ของสถานี GNSS CORS ทั่วประเทศ
            2. การประมวลการรับสัญญาณจาก GNSS จะต้องดำเนินการประมวลผลใน 3 รูปแบบหลัก เพื่อหาค่า Receiver clock offset ระหว่าง นาฬิกาที่เครื่องรับสัญญาณและ UTC(NIMT) ในแต่ละวันและในระยะเส้นฐานที่แตกต่างกัน (baseline)
                      2.1 GNSS common-view
                      2.2 GNSS all-in-view
                      2.3 GNSS precise point positioning
            3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์คุณลักษณะของนาฬิกาภายในเครื่องรับสัญญาณ โดยเฉพาะ ค่า accuracy และค่า stability

สนใจส่ง
            1. cv
            2. transcript
มาได้ที่ ดร.ทยาทิพย์ ทองตัน นักมาตรวิทยาชำนาญการ thayathip@nimt.or.th หรือติดต่อที่เบอร์ 02-5775100 ต่อ 1335