นักมาตรวิทยาไฟฟ้า มว. อบรมการวัดความต้านทานกระแสตรง แก่นักมาตรวิทยามองโกเลีย (30 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2566)

ดร.มณฑล  หอมกลิ่นเทียน หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาและความถี่  ดร.ชัยวัฒน์  เจษฎาจินต์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการความต้านทาน  นายสุรเชษฐ  เพิ่มฉลาด  และนางเนตรนพิศ  คุ้มทุกทิศ นักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) อบรมการวัดความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงให้แก่ Ms. Tsevegmid Odontuya และ Ms. Tumurtulga Batkhishig นักมาตรวิทยา จาก Mongolian Agency for Standardization and Metrology (MASM) ประเทศมองโกเลีย  เพื่อถ่ายทอดความรู้ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรมาตรวิทยาด้วยกัน (Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), the Mongolian Agency for Standardization and Metrology (MASM) และ National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)  กิจกรรมการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี