สถาบันมาตรวิทยาฯ เปิดบ้าน โชว์ วิจัยและนวัตกรรม หนุนเทคโนโลยีผลิตอาหารสู่มาตรฐานระดับโลก ในวันมาตรวิทยาโลก (20 พฤษภาคม 2566)

“สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จับมือเครือข่ายระดับโลก ผุดแคมเปญ Measurements supporting the global food system หรือ การวัดเพื่อสนับสนุนระบบอาหารของโลก เนื่องในวันมาตรวิทยาโลก ประจำปี 2566”

 20 พฤษภาคม วันมาตรวิทยาโลก (WORLD METROLOGY DAY) ของทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองที่นานาประเทศมีการลงนามในข้อตกลงใช้หน่วยเมตร (Treaty of the Metre) ที่กรุงปารีส ณ วันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1875 และนั่นได้กลายมาเป็นสนธิสัญญาเมตริก ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกในด้านวิทยาศาสตร์การวัด เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการในด้านมาตรวิทยาพื้นฐานสำหรับระบบการวัดที่สอดคล้องกันทั่วโลก ใช้ในการพิสูจน์ความถูกต้องและมีอยู่ในทุกกระบวนการที่สนับสนุนการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรม การค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการปกป้องสิ่งแวดล้อมของโลก ซึ่งหลายๆ ชาติที่พัฒนาแล้วตระหนักดีว่าระบบมาตรวิทยาที่เป็นสากลให้การรับประกันที่จำเป็นและความมั่นใจว่าการวัดมีความถูกต้อง เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการค้าในปัจจุบัน และช่วยให้เราเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต สำหรับปีนี้องค์กรมาตรวิทยาโลกทั้งสององค์กรหลัก คือ สำนักงานชั่ง ตวง วัด ระหว่างประเทศ (BIPM : Bureau International des Poids et Mesures) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทั่วโลก (National Metrology Institute : NMI)  และองค์การมาตรวิทยาทางกฎหมายระหว่างประเทศ (OIML : Organisation Internationale de Métrologie Légale หรือ International Organization of Legal Metrology) ตลอดจนองค์กรระดับชาติที่รับผิดชอบด้านมาตรวิทยา ได้ร่วมกันสร้างความตระหนักต่อประชาคมมาตรวิทยาทั่วโลก ในหัวข้อ Measurements supporting the global food system หรือ การวัดเพื่อสนับสนุนระบบอาหารของโลก มีแนวคิดมาจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลต่อการเพาะปลูก การผลิตและการกระจายอาหารไปสู่ประชากรทั่วโลกที่มีถึง 8 พันล้านคน ในปัจจุบัน

1 มิถุนายน มว. เปิดบ้าน โชว์งานวิจัยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจด้านอาหาร

ในวาระที่วันมาตรวิทยาโลก เวียนมาบรรจบในปีนี้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ประเทศไทยยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของเทคนิคการวัดใหม่ๆ เพื่อเป็นการรับประกันว่าการวัดมีความถูกต้อง เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการค้าโลกในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่จะถึงนี้ เป็นวันครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ทาง มว. จะมีการนำเสนอเทคโนโลยีและงานวิจัยด้านอาหารที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยมาตรฐานสากลที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวัดของประเทศผ่านงานสัมมนาวิชาการโดยมีหัวข้องานวิจัย อาทิ สารปนเปื้อนในอาหาร (Food contaminants), ไมโครพลาสติก…นวัตกรรม vs ความปลอดภัย, การฆ่าเชื้อด้วย…Sterilization, บริการมาตรวิทยา…เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, ผลักดันข้าวสู่นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศที่เข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับอนาคตการส่งออกอาหารของประเทศไทย, Food Trend เป็นต้น อีกทั้งยังมีบริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะช่วยให้คำปรึกษาผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านอาหาร โดยสามารถติดตามความคืบหน้าของงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีฯ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา และช่องทางสื่อสารออนไลน์ได้ทาง www.nimt.or.th  และ https://www.facebook.com/NIMT2541/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันมาตรวิทยาโลก 2566

https://www.worldmetrologyday.org/

ไม่มีมาตรวิทยา ไม่มีมาตรฐาน

https://www.youtube.com/watch?v=W760QHtbAi0&t=12s

NQI เพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้าวไทย

https://www.youtube.com/watch?v=r39auGnDHKw

TRM: วัสดุอ้างอิงรับรอง ฉบับรวมเล่ม 2565

https://mx.nimt.or.th/?p=15800

โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเพื่อการพัฒนาสมุนไพรไทย

https://www.youtube.com/watch?v=GpZcVv6WZW0

นิทรรศการ Online : NQI พัฒนาสมุนไพรไทยสู่สากล: ฟ้าทะลายโจร

https://mx.nimt.or.th/?p=14317