อบรมออนไลน์หลักสูตร “ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO/IEC 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 รุ่น 3 ” (22-23 พฤษภาคม 2566)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดการอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปี 2566 ในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO/IEC 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 รุ่น 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้จัดการ หัวหน้าแผนก วิศวกร หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบหรือผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับทดสอบ สอบเทียบ ควบคุมและประกันคุณภาพเครื่องมือวัดและผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม มีความรู้ความเข้าใจระบบมาตรวิทยาและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) เข้าใจความสำคัญของการวัดที่ถูกต้องและการสอบกลับได้เชิงมาตรวิทยา เข้าใจแนวทางการประเมินความไม่แน่นอน เข้าใจข้อกำหนดที่ว่าด้วยความถูกต้องของเครื่องมือวัดและการสอบกลับเชิงมาตรวิทยาตามมาตรฐาน ISO 17025 ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 รวมทั้งสามารถจัดการระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนดได้อีกด้วย บรรยายให้ความรู้โดย ดร.มณฑล  หอมกลิ่นเทียน รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาทั้งในภาคทฤษฎี และกรณีศึกษา พร้อมทั้งการตอบข้อซัก-ถาม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง (มว.) จ.ปทุมธานี