โครงการอบรมเรื่อง “การบริหารโครงการ (Project-Based Management) : การติดตามและประเมินผลด้วยเทคนิคผสม Gantt Chart S-curve” (23 พฤษภาคม 2566)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการวางแผนและการบริหารโครงการ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการบริหารโครงการ (Project-Based Management) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการ

“การบริหารโครงการ (Project-Based Management) : การติดตามและประเมินผลด้วยเทคนิคผสม Gantt Chart S-curve” เป็นการบริหารจัดการโครงการที่ใช้ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม Project-Based Management มาเป็นเครื่องมือติดตามแผนงานโครงการ หรือประเมินผลโครงการ ที่มีรูปแบบการแสดงผลเป็นร้อยละ และเส้นกราฟเปรียบเทียบตามแผนงาน  โดยแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ สถานภาพปัจจุบันของโครงการ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานที่มีเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญตามแผนปฏิบัติการรายปี ที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จึงได้จัดอบรมเรื่อง “การบริหารโครงการ (Project-Based Management) : การติดตามและประเมินผลด้วยเทคนิคผสม Gantt Chart S-curve” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ประธานอนุกรรมการบริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม และพนักงาน มว. ที่เกี่ยวข้อง  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการวางแผน และบริหารโครงการ สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อีกด้วย  การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารมาตรธำรง (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี