ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ เข้าพบ ผมว. (22 พฤษภาคม 2566)

พล.ต.ท. พรชัย  สุธีรคุณ ผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วย นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ  ดร.จรัญ  ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และดร.สิวินีย์  สวัสดิ์อารี หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า ให้การต้อนรับ นายวีระศักดิ์  เพ้งเล้ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ และทีมงาน  ในโอกาสที่ พล.ต.ท.พรชัย  สุธีรคุณ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  การต้อนรับดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคาผดุงมาตร (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี