“ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก” เยี่ยมชมสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ชื่นชมพร้อมให้กำลังใจบุคลากร เดินหน้าพัฒนามาตรวิทยาไทยสู่มาตรวิทยาสากล

19 มิถุนายน 2566 : พลตํารวจโท พรชัย สุธีรคุณ ผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และพนักงาน มว. ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  เทคโนธานี  คลองห้า

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า ในฐานะประธานกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ตระหนักว่ามาตรวิทยาเป็นแม่ของการวัดที่มีมาตรฐานร่วมกันทั่วโลก เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งประเทศไทยมีการดำเนินการเรื่องมาตรวิทยานี้มาตั้งแต่สมัยโบราณ และพัฒนาเรื่อยมาเป็นมาตรวิทยาในปัจจุบันซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยโลกที่มีการพัฒนาของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อยู่ตลอดเวลาส่งผลให้เราต้องก้าวให้เร็วขึ้น ก้าวให้ยาวขึ้น  โดยคำนึงถึงการเผยแพร่ความรู้ให้ประเทศอื่นให้มาก ผ่านการผนวกกำลังกันของบุคลากรและผู้นำที่เข้มแข็ง ผู้นำและผู้ตามจะต้องใช้ใจร่วมกัน ผู้ตามต้องเรียนรู้การเป็นผู้นำมากขึ้นเรื่อย ๆ ศึกษาการทำงานเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอนาคต พร้อมทั้งยังกำชับว่าขอให้บุคลากรทุกท่านเรียนรู้อยู่เสมอ อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนามาตรฐาน พัฒนาวิทยาศาสตร์ของไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ด้าน พลตำรวจโทพรชัย กล่าวว่า สถาบันมาตรวิทยาก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลา 25 ปี ตามพระราชบัญญัติพัฒนามาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 ให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีการบริหารงานอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง อว. โดยเป็นองค์กรที่เน้นการทำงานเรื่องการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติให้สอดคล้องกับระบบมาตรวิทยาสากล ในการดำเนินการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้มีการพัฒนาอย่างดี มั่นคง แข็งแรง มาเป็นลำดับ ได้รับความชื่นชมจากนานาประเทศ ทำให้มาตรวิทยาของไทยกลายเป็นสากลได้ในปัจจุบัน

จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมอาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง ซึ่งเป็นอาคารที่พัฒนาขีดความสามารถมาตรฐานการวัดแห่งชาติในด้านแรงขนาด 10 MN (ห้องปฏิบัติการพิสัย 10 MN ) เพื่อรองรับความถูกต้องของการทดสอบ Compressive strength ของหมอนคอนกรีต, Flash Butt / Aluminothermic welded rail joint ด้านความยาวและมิติ (ห้องปฏิบัติการ Large Scale) เพื่อรองรับความถูกต้องของการทดสอบรางรถไฟฟ้า  ด้านการวัดคุณสมบัติความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility : EMC) และด้านการสั่นสะเทือนย่านความถี่ต่ำ  ตลอดจนสามารถติดตั้งระบบปรับเทียบเวลาผ่านอินเทอร์เน็ตชนิด PTP (Precision Time Protocol) ที่มีความถูกต้องสูง และอาคารผดุงมาตร ซึ่งเป็นอาคารห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาของประเทศไทย  เป็นสถานที่ที่ดูแล รักษา และถ่ายทอดเวลามาตรฐานของประเทศไทย โดยใช้นาฬิกาอะตอมซีเซียมซึ่งเป็นนิยามของหน่วยวินาทีในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีควอนตัม เพื่อสร้างนาฬิกาอะตอมเชิงแสง (ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่)โดยในปีที่ผ่านมาทางนักวิจัย มว. ประสบความสำเร็จในการกักขังไอออนได้เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยเป้าหมายของนาฬิกาอะตอมเชิงแสง คือ ประเทศไทยจะมีส่วนร่วมในการกำหนดนิยามของหน่วยวินาทีในอนาคต อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชมผลงานของ กลุ่มงานนวัตกรรมและเครื่องมือวัด ที่ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยผลิตเครื่องมือวัดมาตรฐานเพื่อใช้งานการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดมาตรฐานร่วมกับห้องปฏิบัติการ ดำเนินงานวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ เครื่องมือวัด เครื่องจักร ชิ้นงานต่างๆหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนผลิตเครื่องมือวัดมาตรฐานเพื่อจำหน่ายทดแทนการนำเข้า