SM+L Talk EP. 6 : มาตรวิทยาเพื่อการควบคุมคุณภาพ หัวข้อ : เครื่องสำอางกับมาตรวิทยา (7 กันยายน 2566)

ฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มว. ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ) SM+L  สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา จัดบรรยายวิชาการออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ “มาตรวิทยาเพื่อการควบคุมคุณภาพ EP. 6 : เครื่องสำอางกับมาตรวิทยา บรรยายให้ความรู้แก่ผู้สนใจโดย ดร.นงลักษณ์  ตั้งไพศาลกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง  วัสดุอ้างอิงรับรองสำหรับเครื่องสำอาง  และโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านเครื่องสำอาง  พร้อมทั้งตอบข้อข้องใจ สงสัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้แก่ผู้สนใจรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) คลองห้า จ.ปทุมธานี