มว. ร่วมประชุม The 4th LMC Symposium in Metrology (28-30 สิงหาคม 2566)

พล.ต.ท.พรชัย  สุธีรคุณ ผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยนายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุม “The 4th Lancang-Mekong Cooperation Symposium in Metrology” ซึ่งในการประชุม Symposium ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือภายใต้กรอบ Lancang-Mekong ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ทั้ง 6 ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงได้ลงนามใน Action Plan for Enhancing Metrological Advancement and Mutual Recognition in Mekong-Lancang Cooperation (2023-2028) อีกด้วย การประชุมนี้จึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเป็นการพัฒนาบทบาทของ มว. ในเวทีความร่วมมือด้านมาตรวิทยาในลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมือระหว่างกัน นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ National Institute of Metrology (NIM) และ China Academy of Railway Sciences Corporation Limited (CARS) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน