ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รับสมัครตัวแทนจําหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
รับสมัครตัวแทนจําหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
__________________________________________________________
ด้วยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีความประสงค์รับสมัครตัวแทนจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM : Thailand Reference Material) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า TRM กับกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) เกิดการกระจายตัวอย่างทั่วถึงและเป็นที่รู้จักแก่ห้องปฏิบัติการทดสอบในประเทศไทย และเพื่อเป็นการผ่องถ่ายภารกิจด้านการกระจายและจัดจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยดำเนินการผ่านตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันด้วยอีกช่องทางหนึ่ง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑๐) และ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครตัวแทนจำหน่ายไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาและแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาและแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ข้อ ๒ ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สถานที่รับสมัครโดยนับถัดจากวันประกาศรับสมัครเป็นต้นไป ไม่จำกัดระยะเวลาการสมัคร โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(๑) ใบสมัครตามแบบที่สถาบันกำหนด
(๒) กรณีห้างหุ้นส่วนจํากัด ยื่นใบสมัครพร้อมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อ หุ้นส่วนผู้จัดการ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) กรณีบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ยื่นใบสมัครพร้อมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอํานาจ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๔) แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง
(๕) ภาพแสดงพื้นที่จัดเก็บวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ข้อ ๓ สถานที่รับสมัคร
อาคารมาตรธำรง ชั้น ๔ ห้องสำนักงาน ๔๒๓ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เลขที่ ๓/๔ – ๕ หมู่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM)” กรณีต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๕๑๐๐ ต่อ ๕๖๐๒ (นางสาววิภาดา หงษ์ทะนี) หรือ ๕๔๐๒ (นางอุษณา ลี้เกรียงไกร)

ข้อ ๔ วิธีการคัดเลือกและประกาศรายชื่อตัวแทนจำหน่าย
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จะพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จากเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครที่ครบถ้วน และผู้สมัครที่ยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำสัญญาและแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกและแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาทำสัญญาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการพิจารณา

ข้อ ๕ การวินิจฉัย
ผลการพิจารณาของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติในการดำเนินการตามประกาศนี้ให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาและแต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM)ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 25 กันยายน 2023 3:20 pm 409 KB 16
2 pdf ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่องรับสมัครตัวแทนจําหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 19 กันยายน 2023 2:04 pm 170 KB 34
3 pdf 247/2566 คำสั่งสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM)ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 19 กันยายน 2023 2:04 pm 112 KB 25
4 pdf ใบสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 20 กันยายน 2023 2:24 pm 50 KB 22