ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รับสมัครตัวแทนจําหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

กำหนดวันปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่าย TRM
1. วัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ก๊าซผสมมาตรฐาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
2. วัสดุอ้างอิงรับรองอื่นๆ (TRM) ที่ไม่ใช่ก๊าซผสมมาตรฐาน ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566

ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
รับสมัครตัวแทนจําหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
__________________________________________________________
ด้วยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีความประสงค์รับสมัครตัวแทนจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM : Thailand Reference Material) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า TRM กับกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) เกิดการกระจายตัวอย่างทั่วถึงและเป็นที่รู้จักแก่ห้องปฏิบัติการทดสอบในประเทศไทย และเพื่อเป็นการผ่องถ่ายภารกิจด้านการกระจายและจัดจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยดำเนินการผ่านตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันด้วยอีกช่องทางหนึ่ง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑๐) และ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครตัวแทนจำหน่ายไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาและแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาและแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ข้อ ๒ ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สถานที่รับสมัครโดยนับถัดจากวันประกาศรับสมัครเป็นต้นไป ไม่จำกัดระยะเวลาการสมัคร โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(๑) ใบสมัครตามแบบที่สถาบันกำหนด
(๒) กรณีห้างหุ้นส่วนจํากัด ยื่นใบสมัครพร้อมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อ หุ้นส่วนผู้จัดการ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) กรณีบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ยื่นใบสมัครพร้อมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอํานาจ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๔) แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง
(๕) ภาพแสดงพื้นที่จัดเก็บวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ข้อ ๓ สถานที่รับสมัคร
อาคารมาตรธำรง ชั้น ๔ ห้องสำนักงาน ๔๒๓ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เลขที่ ๓/๔ – ๕ หมู่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM)” กรณีต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๐๒๖ ๕๔๐๐ ต่อ ๕๖๐๒ (นางสาววิภาดา หงษ์ทะนี) หรือ ๕๔๐๒ (นางอุษณา ลี้เกรียงไกร)

ข้อ ๔ วิธีการคัดเลือกและประกาศรายชื่อตัวแทนจำหน่าย
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จะพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จากเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครที่ครบถ้วน และผู้สมัครที่ยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำสัญญาและแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกและแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาทำสัญญาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการพิจารณา

ข้อ ๕ การวินิจฉัย
ผลการพิจารณาของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติในการดำเนินการตามประกาศนี้ให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


ประกาศเพิ่มเติมเรื่องสถานที่จัดเก็บวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRMs) ที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรณีที่ต้องมีการจัดเก็บวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ก่อนการส่งมอบให้ลูกค้า

1. ต้องมีขั้นตอนการขนส่งและการจัดเก็บ TRM โดยละเอียด
2. วัสดุอ้างอิงรับรองอื่นๆ (TRM) ที่ไม่ใช่ก๊าซผสมมาตรฐาน มาตรฐานสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 ห้องจัดเก็บวัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ต้องมีอุณหภูมิควบคุมที่  4 °C หรือ  -20 °C หรือต่ำกว่า
2.2 ห้องจัดเก็บจะเป็นห้องเย็น หรือตู้ทำความเย็นโดยอุณหภูมิต้องสอดคล้องตามข้อ 2.1
3. วัสดุอ้างอิงรับรอง (TRM) ก๊าซผสมมาตรฐาน มาตรฐานสถานที่จัดเก็บ และการขนส่ง มีคุณสมบัติดังนี้
3.1  ห้องจัดเก็บควรมีอุณหภูมิควบคุมที่  20 – 28 °C
3.2  ในกรณีที่ ไม่มีห้องควบคุมอุณหภูมิ ต้องจัดเก็บในที่ร่มโดยมีระยะเวลาที่วัสดุอ้างอิงรับรองอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่นอกเหนือจากที่กำหนดไม่ควรเกิน 1 สัปดาห์
3.3  มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งท่อก๊าซได้อย่างปลอดภัย
3.4  เจ้าหน้าที่ขนส่ง ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการส่งก๊าซ และบรรจุก๊าซตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือได้รับใบอนุญาตขับขี่ขนส่งวัตถุอันตราย (ประเภทที่ 4)