ประชุมประชาพิจารณ์ เอกสารอธิบายหลักการทั่วไปของความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี และสาขาชีววิทยา

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดทำเอกสารอธิบายหลักการทั่วไปของความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี และสาขาชีววิทยา ตามสัญญาให้ทุนโครงการหลักการและความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการวัดเพื่อการสนับสนุนห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบและกระบวนการรับรองห้องปฏิบัติการที่ มว. ได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ทั้งนี้ เพื่อให้เอกสารทั้งสามสาขาวิชาตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกิดการยอมรับก่อนนำไปใช้งาน

สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม การประชุมประชาพิจารณ์ เอกสารอธิบายหลักการทั่วไปของความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี และสาขาชีววิทยา วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น. – 16:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 226 อาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ ชั้น 2 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 2566 ผ่าน QR CODE และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณเนตรนพิศ คุ้มทุกทิศ โทร. 0 2577 5100 ต่อ 1240  ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย และสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้เข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์ตามความเหมาะสมต่อไป

QR CODE ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม