มว. จัดกิจกรรม “มาตรวิทยาสัญจร” จัดเต็มความรู้สัมมนาวิชาการ พร้อม workshop สำรวจความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ต่อยอดนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้ครอบคลุมความต้องการทุกภาคส่วน (14 กันยายน 2566)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ มว. จัดงานสัมนาวิชาการเพื่อภาคอุตสาหกรรม ภายใต้กิจกรรม “มาตรวิทยาสัญจร”  เพื่อถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านมาตรวิทยาให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรมต่างๆด้านการวัด รวมไปถึงระบบคุณภาพในการพัฒนาผลิตภาพให้แก่อุตสาหกรรม ณ โรงแรม Holiday Inn & Suites ศรีราชา จ.ชลบุรี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง จาก มว. และหน่วยงานภายนอก

โดยในภาคเช้าได้รับเกียรติจากนายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาและร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “มาตรฐานการวัดใหม่ เพื่อรองรับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม”

ต่อด้วย การบรรยายหัวข้อ “หลักเกณฑ์สำหรับการรขอการรับรองมาตรฐานระบบงาน โดย คุณอัจฉรา เจริญสุข อดีตผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ PTB Expert

และปิดท้ายภาคเช้าด้วยการบรรยายหัวข้อ “จะขอการรับรอง ISO/IEC 17025 ต้องทำอย่างไร” โดย รศ.ดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว จาก คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ในภาคบ่าย เริ่มด้วย “การแนะนำบริการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ” โดย ดร.นฤดม นวลขาว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ มว. ซึ่งหลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยในการสัมมนาจากฝ่ายมาตรวิทยาต่างๆแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

  1. การทวนสอบเครื่องมือวัดพื้นฐานทางฟ้า โดย ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์ จากฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า
  2. การทวนสอบเครื่องมือวัดทางมิติ โดยนายเจษฎา วงศาโรจน์ จากฝ่ายมาตรวิทยามิติ
  3. การทวนสอบเครื่องมือวัดความดันในภาคอุตสาหกรรม โดยนายลิขิต ใสหนู จากฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
  4. การทวนสอบเทอร์โมมิเตอร์ โดยนายพงค์เทพ ภู่อุณฑะโร จากฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง

และปิดท้ายการจัดกิจกรรมมาตรวิทยาสัญจร ด้วย “การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) สำรวจความต้องการลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ มว.ในอนาคต” ซึ่งการจัดกิจกรรมมาตรวิทยาสัญจรในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ และภาคการศึกษา เข้าร่วมงานกว่า160 คน  โดยภายในงานยังได้จัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับการให้บริการของกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ มว. ทั้งด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด และการให้บริการฝึกอบรม ซึ่งในอนาคต ส่วนฝึกอบรม มว. มีแผนที่จะดำเนินการจัดกิจกรรม Metrology on tour เพื่อให้บริการฝึกอบรม นอกสถานที่แก่ผู้เข้าอบรมในภูมิภาคต่างๆ ให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงต่อไปในอนาคต