สถาบันมาตรวิทยาฯ จับมือ สาธารณสุขจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผนึกกำลัง ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภาคประชาชน (21-25 กันยายน 2566)

21 กันยายน 2566 : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จับมือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (สจ.ปทุมธานี) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (สสจ.ปทุมธานี) นำทีมผู้เชี่ยวชาญให้บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์พื้นฐานสำหรับประชาชนใช้งานที่บ้าน และออกใบรับรองผลการสอบเทียบให้กับผู้เข้ารับบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้กิจกรรม บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภาคประชาชน” เพื่อเป็นการพิสูจน์มาตรฐานว่าเครื่องมือแพทย์พื้นฐานสำหรับประชาชนที่ใช้อยู่ทั่วไปให้ค่าความแม่นยำที่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยมี คุณสมทรง พุ่มประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโท นายแพทย์พรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และนายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดงานในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพฟรี และกิจกรรมร่วมรับของรางวัลด้านเครื่องมือแพทย์พื้นฐานให้กับผู้ร่วมงานอีกด้วย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2566 ณ. ลาน Zpotlight ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จ.ปทุมธานี

 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ในฐานะผู้ดูแลมาตรฐานการวัดของชาติ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านมาตรวิทยาของประเทศ พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดที่มีอยู่ให้แม่นยำสูงขึ้น อีกทั้งดำเนินการส่งมอบทักษะและองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาต่างๆ สู่ผู้ประกอบการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม และสาธารณชน ที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสูงวัยของไทยทำให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความต้องการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์พื้นฐานเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้คัดกรองเบื้องต้นที่สามารถใช้เองได้ในครัวเรือนและลดระยะเวลาในการวินิจฉัยเบื้องต้นได้ แต่ทั้งนี้ผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้และอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับเพื่อที่จะสามารถถูกนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสูงวัยของไทยทำให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความต้องการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์พื้นฐานเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้คัดกรองเบื้องต้นที่สามารถใช้เองได้ในครัวเรือนและลดระยะเวลาในการวินิจฉัยเบื้องต้นได้ แต่ทั้งนี้ผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้และอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับเพื่อที่จะสามารถถูกนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือแพทย์พื้นฐานสำหรับประชาชนใช้งานที่บ้านได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิต (NIBP) เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter หรือ SpO2) และเครื่องวัดอุณหภูมิกาย ทั้งแบบสัมผัสและแบบไม่สัมผัส (Thermometer)

โดยทั้ง 3 หน่วยงาน (มว. สจ.ปทุมฯ สสจ.ปทุม) มองเห็นถึงความสำคัญของการใช้งาน ตลอดจนบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย์อย่างถูกวิธี จึงร่วมกันจัดกิจกรรมการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ขั้นพื้นฐานของประชาชนให้ได้รับการตรวจสอบดูแลรักษาที่ถูกต้องตามหลักมาตรวิทยาเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถวินิจฉัยผลการวัดได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลวชิระพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด, บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด, บริษัท แมส เมดิคอล แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท แอซเซ็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซันเมดิคอลแมเนจเม้นท์ จำกัด และ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต