หน่วยงาน STD – ITDI ประเทศฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านมาตรวิทยาเคมี กับ มว. (21 กันยายน 2566)

ดร.จรัญ  ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. ดร.กิตติยา  เชียร์แมน รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ พร้อมด้วย ดร.จีรพา  บุญญคง หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์อินทรีย์เคมี  ให้การต้อนรับ Ms. Ma. Rachel V. Parcon, RCh, MSc – Project Leader และ Mr. Admer Rey C. Dablio, RCh, CCPQM – Project Staff จาก the Standards and Testing Division (STD), Industrial Technology Development Institute (ITDI) of the Department of Science and Technology (DOST) ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือด้านมาตรวิทยาเคมีเกี่ยวกับการทำ Benchmarking activity ระหว่าง STD – ITDI ประเทศฟิลิปปินส์ กับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (ประเทศไทย) กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารมาตรธำรง (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี