นักศึกษา และคณาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกล มทร. พระนคร เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มว. (20 กันยายน 2566)

นายไพโรจน์  รัตนางกูร หัวหน้ากลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน ให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนรู้ทางด้านการไหล  พร้อมเพิ่มทักษะทางด้านการใช้เครื่องมือวัดจากการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารพัฒนาระบบรางฯ และอาคารผดุงมาตร (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี