กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเคมีและชีวภาพ มว. (21 กันยายน 2566)

ดร.จรัญ  ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. ให้การต้อนรับ ดร.ภก.ชาญณรงค์  เตชะอังกูร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสที่กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ให้กับคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ  และจะได้นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกกลุ่มฯ เทคโนโลยีชีวภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป กิจกรรมการเยี่ยมชมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารมาตรธำรง (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี