ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มว. (22 กันยายน 2566)

ดร.มณฑล  หอมกลิ่นเทียน รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า พร้อมด้วย ดร.ทยาทิพย์  ทองตัน นักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ ห้องปฏิบัติการมุมมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการความดันและสุญญากาศ และห้องปฏิบัติการสั่นสะเทิอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการทางด้านมาตรวิทยา  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ยีออเดซีพิภพ กิจกรรมเยี่ยมชมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานกลาง อาคารผดุงมาตร และอาคารพัฒนาระบบรางฯ (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี