ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มว. (22 กันยายน 2566)

คุณวิรุณ  เล้าพรพิชยานุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วิวัฒน์  วงศ์ก่อเกื้อ และนิสิตปริญญาโท ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสาขามาตรวิทยา ได้รับประสบการณ์จริงด้านการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางมาตรวิทยาด้วยระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ตลอดจนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการบริหารห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาระบบคถุณภาพ ISO/IEC 17025 ให้แก่นิสิตอีกด้วย  กิจกรรมการเยี่ยมชมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารผดุงมาตร (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี