หน่วยงาน NQI เปิดเวทีประชาพิจารณ์ด้านความสามารถสอบกลับได้ ต้นทุนเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสู่การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมการประชุมประชาพิจารณ์เอกสารอธิบายหลักการทั่วไปของความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาและการเสวนาหัวข้อ “การใช้งานและต่อยอด เอกสารอธิบายหลักการทั่วไปของความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา ” สาขาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา โดยมี ดร.จรัญ ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุม และดร. สิวินีย์ สวัสดิ์อารี เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ในวันพุธที่ 27 กันยายน ณ ห้องประชุมใหญ่ 226 อาคารสำนักงานกลาง มว.

การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเอกสารหลักการทั่วไปของความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาทั้ง 3 สาขา (สาขาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) ที่ทางคณะทำงานจัดทำเอกสารอธิบายหลักการทั่วไปฯ  ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานจากระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ: NQI ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อใช้อธิบายความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีอนุกรรมการแผนงาน NQI จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มาร่วมประชุมในครั้งนี้

กิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง  โดยในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอเอกสารอธิบายหลักการทั่วไปของความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา สาขาฟิสิกส์  โดยคุณโรจนา ลี้เจริญ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  สาขาเคมี  โดย คุณธนิดา พิมพ์มา บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และ สาขาชีววิทยา  โดย ดร. ดวงกมล  เจริญวงค์   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  จากนั้นเป็นเปิดเวทีเสวนาหัวข้อ “การใช้งานและต่อยอด เอกสารอธิบายหลักการทั่วไปของความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา สาขาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่  ดร.พจมาน ท่าจีน จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ  คุณอุทุมพร แก้วน้ำดี จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คุณ อวิรุทธ์ เขจรนิตย์ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.นงลักษณ์ ตั้งไพศาลกุล  ดร.ภัทรภร  มอริส  และ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน  จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ    โดยมี  ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

โดยในช่วงบ่ายได้มีการแบ่งผู้ร่วมประชุมเป็นกลุ่มย่อยในการทำประชาพิจารณ์ฯ ตามสาขาต่างๆ ได้แก่ 1. สาขาฟิสิกส์ ณ ห้องประชุม 301 อาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อการรองรับการพัฒนาระบบราง   2. สาขาเคมี  ณ ห้องประชุมใหญ่  226 อาคารสำนักงานมาตรวิทยา และ 3. สาขาชีววิทยา ณ ห้องประชุม  206 อาคารมาตรธำรง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นเพื่อรวบรวมให้คณะทำงานได้นำมาปรับใช้ประกอบการจัดทำเอกสารอธิบายหลักการทั่วไปของความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาให้ครอบคลุมทุกความต้องการของทุกภาคส่วนต่อไป