นักมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ มว. อบรม Workshop : MiC attachment training to support clean water Focus Group of APMP on the topic of pH ให้แก่บุคลากรของประเทศมองโกเลีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินเดีย (9-20 ตุลาคม 2566)

ดร.นงลักษณ์  ตั้งไพศาลกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี พร้อมด้วย คุณปทุมพร  รอดเรืองธรรม นักมาตรวิทยากลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ มว. ให้การต้อนรับ Dr. Satish จากประเทศอินเดีย  Ms. Permatasari Fanny Intan จากประเทศอินโดนีเซีย  Mr. Othman Abdullah จากประเทศมาเลเซีย  Ms. Gantulga Javkhlan จากประเทศมองโกเลีย และ Mr. Dacuya Aaron จากประเทศฟิลิปปินส์ ในโอกาสรับการอบรม ถ่ายทอดความรู้ workshop : Mic attachment  training to support Clean Water Focus Group of APMP on the topic of pH โดยเรื่องที่ คุณปทุมพร จะได้ถ่ายทอดความรู้มีหัวข้อดังต่อไปนี้ Introduction on pH measurement, Measurement of pH in water by Glass electrode method, Calculation of uncertainty of measurement, Principle of pH measurement by differential cell method, Preparation of standard buffer solution, Measurement of pH value by differential cell method, Calculation of pH value and uncertainty และ Preparation of certificate of measurement  การอบรมในครั้งนี้  นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดความรู้แล้ว  ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรมาตรวิทยา ภายใต้กิจกรรมของ APMP โดยการสนับสนุนจาก MEDEA  กิจกรรมการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารมาตรธำรง (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

บรรยากาศในห้องปฏิบัติการ