สถาบันมาตรวิทยาฯ นำทีมร่วมจัดประชุมเพื่อพัฒนา Digital NQI ของประเทศ (19-20 ตุลาคม 2566)

สถาบันมาตรวิทยาฯ นำทีมร่วมจัดประชุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไปสู่รูปแบบดิจิทัลครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความตระหนักและความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศแบบดิจิทัล (Digital NQI) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานภายใต้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันสามารถดำเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านมาตรวิทยา ด้านการกำหนดมาตรฐาน ด้านการรับรองระบบงาน ด้านการตรวจสอบและการรับรอง ด้านการกำกับดูแลตลาด และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.จรัญ ยะฝา ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายพิเศษจาก Dr Sascha Eichstädt, Chair of IMEKO TC6 and of OIML DTG สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในหัวข้อ “Importance of Digital transformation of NQI” รวมทั้งการอภิปรายกลุ่มและนำเสนอ เรื่อง แผนการดำเนินงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานภายใต้ NQI, เทคโนโยลีและข้อมูลที่สำคัญเพื่อการพัฒนา NQI ไปสู่รูปแบบดิจิทัล, ขั้นตอน/กระบวนการใน NQI เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล, แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไปสู่รูปแบบดิจิทัลเพื่อจัดทําข้อเสนอโครงการ และสรุปแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไปสู่รูปแบบดิจิทัลต่อไป

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนา Digital NQI ของประเทศทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Physikalisch-Technische Bundesanstalt: PTB) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมวิทยาศาสตร์บริการ, สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), สำนักงานชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน, กรมการท่องเที่ยว, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด, สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กรมพัฒนาสังคม, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, บมจ.น้ำมันพืชไทย และ Linxens (Thailand) Co., Ltd. ณ ห้องธัญบุรีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี