มว. ส่งนักวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านแสงครั้งที่ 15 (11 – 15 กันยายน 2566)

 

ดร.ธาดา  แก้วประเสริฐ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ และรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง มว. ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์บทความ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยของไทยใน 2 หัวข้อ ได้แก่ Characterization of filter radiometers for MeP-K และหัวข้อ Improved method for reflectance measurement of trip detectors ในงาน 15th International Conference on New Developments and Applications in Optical Radiometry: NEWRAD 2023 เพื่อเผยแพร่ศักยภาพงานด้านมาตรวิทยาของประเทศไทยไปสู่เวทีกิจกรรมมาตรวิทยาโลกให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ณ สหราชอาณาจักร