หารือความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ ตาม MoU (24 ตุลาคม 2566)

ดร.จรัญ  ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วย ดร.นงลักษณ์  ตั้งไพศาลกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี นางสาวรติรัตน์  สินวีรุทัย หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ก๊าซ ดร.บรรฑูรย์  ละอองศรี ดร.กนกรัตน์  เจริญพรภักดี นายอาณัฐชัย  วงค์จักร์ นักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ ดร.ปฎิพัทธ์  วงค์เทพ นักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล และนายอธิราช  ทองบุญ นักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและสั่นสะเทือน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรวิทยาระหว่างกรมควบคุมมลพิษ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ครั้งที่ 1/2566 หลังจากทั้งสองหน่วยงานได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566  มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี  โดยมีโครงการที่มีมติเห็นชอบภายใต้บันทึกข้อตกลง จำนวน 7 โครงการได้แก่  การจัดทำหลักเกณฑ์การตรวจวัด PM2.5 ด้วยเครื่องวัดแบบเซ็นเซอร์  การพัฒนาความเชื่อมั่นในการวัดความเร็วและทิศทางลมในการเฝ้าระวังสำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  การพัฒนาโปรแกรมสอบเทียบเครื่องมาตรฐานถ่ายทอดค่าก๊าซโอโซน (Ozone Transfer Standard)  การจัดทำสารมาตรฐานแก๊สผสมสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds : VOCs)  การสอบเทียบอุปกรณ์วัดการไหลสำหรับตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม  การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือด้านเสียงและการสั่นสะเทือน และการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ  ซึ่งจะได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง เพื่อดำเนินงานโครงการและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป  การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์