เริ่มแล้ว!! การอบรมประจำปีงบประมาณ 2567 กับหลักสูตร “ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) ” (26-27 ตุลาคม 2566)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เปิดการอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 ในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดอบรมหลักสูตรแรกในหัวข้อ “ ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E)” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม ที่สนใจต้องการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการขอการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 บรรยายโดยวิทยากรที่มากไปด้วยคุณภาพและประสบการณ์ ได้แก่นายวิรุณ เล้าพรพิชยานุวัฒน์ หัวหน้า ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล และ น.ส.ปณัฐดา ปานเพ็ชร นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจความหมายและข้อกำหนดของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025  และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ไปปฏิบัติงานจริง ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าอบรมทั้งในกลุ่มภาคอุตสาหกรรม  ราชการ และภาคการศึกษาจากทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง (มว.) จ.ปทุมธานี