มว. ประสานความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาเยอรมนีเตรียมบุคลากรมาตรวิทยารุ่นใหม่

พล.ต.ท.นพ.พรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตอบรับคำเชิญของ PTB ไปเยือนสำนักงานใหญ่ของ PTB ที่เมือง Braunschweig สาธารณรัฐเยอรมนี โดยได้รับการต้อนรับจาก Prof. Dr. Cornelia Denz, President of the PTB, Prof. Dr. Frank Härtig, Vice President และทีมงานประสานงานระหว่างประเทศ ได้มีความตกลงเบื้องต้นในการประสานความร่วมมือเพื่อเตรียมบุคลากรมาตรวิทยารุ่นใหม่ (Young Metrologist)

PTB หรือสถาบันมาตรวิทยาเยอรมนี เป็นหน่วยงานหลักด้านมาตรวิทยาของโลก เป็นผู้นำ… เป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่เข้ามาสนับสนุนบริหารจัดตั้งสถาบันมาตรวิทยาของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

Prof. Dr. Cornelia Denz ได้กล่าวชื่นชมความก้าวหน้าและความสำเร็จของ มว. ที่มีการพัฒนาจนก้าวสู่การเป็นสถาบันมาตรวิทยาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เป็นหน่วยงานต้นแบบของประเทศที่เริ่มพัฒนาระบบมาตรวิทยา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และบ่มเพาะนักมาตรวิทยาของประเทศในกลุ่มเอเชีย พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณที่ มว. ให้ความร่วมมือกับ PTB ในการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประเมินงานมาตรฐานให้กับสถาบันมาตรวิทยาของประเทศอินโดนีเชีย สปป.ลาว มองโกเลีย และขอความร่วมมือจาก มว. ในการสนับสนุนการพัฒนางานมาตรวิทยาของประเทศกัมพูชา และอุซเบกิสถาน เพิ่มเติม ทั้งนี้ PTB ยินดีสนับสนุนให้บุคลากรของ มว. เข้าโครงการแลกเปลี่ยนร่วมวิจัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าในโลก

พล.ต.ท.นพ.พรชัย สุธีรคุณ และนายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รอง ผมว.ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเห็นกับผู้บริหารของ PTB ในการเตรียมผลักดันระบบมาตรวิทยาของไทยด้านระบบรางรองรับรถไฟความเร็วสูง ยานยนต์ยุคใหม่กับรถ EV การพัฒนา Quantum รองรับอนาคต และได้เจรจาเบื้องต้นประสานความร่วมมือในการเตรียมนักมาตรวิทยารุ่นใหม่ (Young Metrologist) สำหรับประเทศไทย ซึ่งทาง PTB ตอบรับเป็นอย่างดี และเสนอให้ มว. ช่วยผลักดันและสนับสนุนให้เกิดนักมาตรวิทยารุ่นใหม่ (Young Metrologist) ให้กับประเทศเพื่อนบ้านด้วย จากนั้น พล.ต.ท.นพ.พรชัย สุธีรคุณและคณะยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้าน Time and Frequency และ Quantum Impedance ด้วย

Prof. Dr. Cornelia Denz, President of the PTB