มาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง เสริมแกร่งกระบวนการปลูกและแปรรูปสมุนไพรคุณภาพสูง (19 ตุลาคม 2566)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปสมุนไพรคุณภาพสูง โดยนำศาสตร์ด้านมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสงเสริมแกร่งกระบวนการปลูกและการแปรรูป เพื่อให้ได้วัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ สามารถคงสารสำคัญได้สูง  ซึ่งเป็น “กิจกรรมการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปลูกสมุนไพรคุณภาพสูง” ภายใต้โครงการการพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจผลิตวัตถุดิบสมุนไพร คุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ในการนี้  นางสาวจรวยรัตน์  เหย่ากุลบดี หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง มว. ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยี Smart Farm และ การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต Internet of Things (IoT) เพื่อยกระดับการปลูกสมุนไพรคุณภาพสูง”  พร้อมด้วยนายพลวัฒน์  จำปาเรือง นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง บรรยาpให้ความรู้เรื่อง “เทคนิคการแปรรูป (การอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรด) สำหรับพืชสมุนไพรเพื่อให้ได้คุณภาพ” พร้อมทั้งสาธิตการอบแห้งเสลดพังพอนด้วยนวัตกรรมต้นแบบของ มว.  การบรรยายและการสาธิตการแปรรูปเบื้องต้นด้วยการอบแห้งด้วยเทคโนโลยีอินฟราเรด  จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเลือกใช้เซ็นเซอร์ในแปลงเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม  สามารถช่วยลดแรงงานและลดเวลาในการดูแลแปลงปลูกได้มากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรที่ปลูกผลิตผลในปริมาณมาก  หรือเกษตรกรที่ปลูกผลิตผลบนดอยสูง และขนส่งลำบาก  สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมต้นแบบดังกล่าว ทำการแปรรูปเบื้องต้น ณ ต้นทาง ก่อนส่งขาย เพื่อช่วยลดค่าขนส่ง  ลดพื้นที่จัดเก็บ และสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่สูงขึ้น  ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร  เป็นการส่งเสริมการใช้ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : ววน. เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง E4A – 514 อาคารพลเอกสำเภาชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย