อบรมหลักสูตร “การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด (30 – 31 ตุลาคม 2566)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดการอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปี 2567 หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด” ในรูปแบบ Hybrid Learning ที่ให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเข้าอบรมแบบ On-site ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า) และการอบรมในรูปแบบ Online ได้ทุกรูปแบบ  โดยผู้เข้าอบรมจะสามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ Hybrid Learning โดยหลักสูตรนี้จะเป็นพื้นฐานที่เหมาะสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมการสอบเทียบทุกสาขาการวัด บรรยายโดย ดร.นฤดม นวลขาว (วิทยากร)  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์ (ผู้ช่วยวิทยากร) หัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากำลังและเครื่องมือวัดไฟฟ้าความถูกต้องสูง  ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินความไม่แน่นอนของการวัดตาม Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM)  และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการรายงานผลการทดสอบ หรือผลการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ  รวมไปถึงมีความเข้าใจในการรายงานผลความไม่แน่นอนที่ระบุมากับใบรับรองการสอบเทียบ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหา อาทิ นิยาม แนวคิดพื้นฐาน การประเมินความไม่แน่นอนตามมาตรฐาน ตามแนวทางของ GUM รวมไปถึงการทำแบบฝึกหัด เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง (มว.) จ.ปทุมธานี

บรรยากาศการอบรม