ประชุม Designated Institutes ครั้งที่ 7-3/2566 (31 ตุลาคม 2566)

ดร.จรัญ  ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ประธานการประชุมหน่วยงานที่ได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่การวัดแทนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (Designated Institutes) ครั้งที่ 7-3/2566  พร้อมด้วย ดร.จริยา  บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ  และนางสาวธณักพร  นนทชาติ พนักงานวิเทศสัมพันธ์ มว. และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมด้วย  วัตถุประสงค์ของการประชุมนี้เพื่อรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานได้รับมอบหมายจากการประชุมครั้งที่แล้ว เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ และมีผลงานเชิงประจักษ์ในระดับนานาชาติ  การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2-312 อาคารผดุงมาตร (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี