นักมาตรวิทยา เข้าร่วมประชุมนานาชาติ CCAUV เสริมสร้างความรู้มาตรวิทยาสาขาคลื่นเหนือเสียง เสียง และการสั่นสะเทือน ต่อยอดในการพัฒนามาตรฐานการวัดของชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน (23 – 26 ตุลาคม 2566)

นายไพโรจน์ รัตนางกูร หัวหน้ากลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน มว. เข้าร่วมประชุม Consultative Committee for Acoustics, Ultrasound and Vibration (CCAUV) Working Group และ  14th meeting of CCAUV ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานด้านมาตรวิทยาสาขาคลื่นเหนือเสียง เสียง และการสั่นสะเทือน ของประเทศต่างๆในระดับโลก เช่นการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศของสาขาคลื่นเหนือเสียง เสียง และการสั่นสะเทือน ที่จะเป็นเป็นการสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเปรียบเทียบผลการวัดในกลุ่มประเทศสมาชิก BIPM (International Bureau of Weights and Measures : สำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ) รวมไปถึงทิศทางการแบ่งพารามิเตอร์สำหรับการรับรองขีดความสามารถทางการวัดในสาขาการวัดที่เกี่ยวข้อง  รวมไปถึงข้อมูลการรับรองความสามารถทางการวัดของประเทศต่างๆ งานมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านมาตรวิทยาในระดับโลก และงานด้านมาตรวิทยาสาขาคลื่นเหนือเสียง เสียง และการสั่นสะเทือน เป็นต้น

โดยการประชุมครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสในการเข้าร่วมรับฟังข้อมูลความก้าวหน้าเทคโนโลยีการวัดของประเทศชั้นนำ และมาตรฐานทางการวัดในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนายไพโรจน์ฯ ยังเป็นผู้แทน มว.นำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าด้านการวัดของสถาบันให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในเวทีนานาชาติ นอกจากนี้การเข้าร่วมประชุมยังทำให้เกิดข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้าน AUV กับประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี เป็นต้น อันจะเกิดผลดีในการช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการวัดที่มีความแม่นยำให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยสามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการวัดให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ที่จะส่งผลกระทบให้ประเทศไทยมีโอกาสเพิ่มทางด้านการค้าและการลงทุน และยกระดับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป