องค์การสุรา หารือความคืบหน้าโครงการฯ (02 พฤศจิกายน 2023)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ มว. ดร.จรัญ  ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  นายเจนณิพัฒน์  ยะอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง ดร.กิตติยา  เขียร์ แมน รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  ดร.จีรพา  บุญญคง หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์อินทรีย์เคมี  ดร.ศรกฤษณ์  มาบำรุง นักมาตรวิทยา กลุ่มงานวิเคราะห์อินทรีย์เคมี พร้อมด้วยนักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  ให้การต้อนรับ นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต และทีมงาน ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการ “ระบบมาตรวิทยาเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์” ซึ่งได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ มว. ไปเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563  โดยกิจกรรมการหารือดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารมาตรธำรง (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี