คณะเทคนิคการแพทย์ มข. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มว. (03 พฤศจิกายน 2566)

ดร.กิตติยา  เชียร์แมน รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พัชรี  เจียรนัยกูร และคณะจาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในโอกาสนำนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (CISMaP) เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 17034 และความสามารถของผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง  รวมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17034 อีกด้วย  ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการเตรียมความพร้อมในการขอรับรองตามมาตรฐาน ISO 17034 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารมาตรธำรง (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี