นักมาตรวิทยา มว. ร่วมเป็นผู้ตรวจประเมิน APMP Peer Reviewer ในสาขาความดัน และสาขามวล (5-8 พฤศจิกายน 2566)

นายลิขิต ใสหนู หัวหน้ากลุ่มกลศาสตร์ของไหล และนางรังสิยา สุคนธ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล มว. เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินทางเทคนิค (APMP Peer Reviewer) ในการขอการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ในสาขาความดัน และสาขามวล ของ National Metrology Institute of Malasia (NMIM) ประเทศมาเลเซีย โดยนักมาตรวิทยาทั้ง 2 ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากองค์กรด้านมาตรวิทยาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่เรียกว่า APMP (Asia Pacific Metrology Programme) ที่เกิดจากการรวมตัวกันของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของประเทศต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิกที่มีสมาชิกกว่า 30 ประเทศ กว่า 50 หน่วยงาน)  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการทำงานด้านระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ของสถาบันมาตรวิทยาของประเทศไทย ที่ได้สร้างความเชื่อมั่นและสร้างการยอมรับในเวทีสากล กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ National Metrology Institute of Malasia (NMIM) ประเทศมาเลเซีย