สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มว. (09 พฤศจิกายน 2566)

พล.ต.ท.พรชัย  สุธีรคุณ ผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วย ดร.จรัญ  ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ดร.จริยา  บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ  นายวิรุณ  เล้าพรพิชยานุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล นายศมน  เพี้ยงบางยาง  หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิความยาว  ดร.นรินทร์  จันทวงศ์ กำกับดูแลกลุ่มงานมาตรวิทยานาโน ฝ่ายมาตรวิทยามิติ และนายภาวัต  เผือกน้อย หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรมและพัฒนาเครื่องมือวัด  ให้การต้อนรับ ดร.ฐิฏาพร  สุภาษี นักวิจัย และทีมงานจากสังกัดกลุ่มวิจัย (ด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศ) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ในโอกาสหารือความร่วมมือระหว่างกัน  เพื่อประโยชน์สำหรับการใช้เครื่องมือในการวัดที่ได้มาตรฐานและเทคโนโลยีการวัดขั้นสูง พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารผดุงมาตร อาคารมาตรธำรง และอาคารสำนักงานกลาง (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี