กฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดพรหมนิวาส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (11 พฤศจิกายน 2566)

นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง อว. ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย  โดยในปี 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดพรหมนิวาส ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566  ในการนี้ พล.ต.ท.พรชัย  สุธีรคุณ ผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยพนักงาน ได้เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพรหมนิวาส จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย