อบรมหลักสูตร การสอบเทียบ การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกและการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด (13-15 พฤศจิกายน 2566)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดการอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 ในหัวข้อ“การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกและการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด :  The Calibration of Micrometer and Vernier Caliper by using Gauge Block and Uncertainty of Measurement”  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีเครื่องมือ External Micrometer, Vernier Caliper, Gauge Block set, Optical Parallel, Optical Flat และ Accessories for maintenance gauge block และ เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่สอบเทียบ อาจารย์ และวิศวกรในระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดด้านมิติ เช่น ISO/IEC 17025, ISO 9000 และ ISO/TS 16949 เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม สามารถสอบเทียบไมโครมิเตอร์ และเวอร์เนียคาร์ลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก พร้อมทั้งใช้งานและบำรุงรักษาเกจบล็อกมาตรฐานได้ ตลอดจนสามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบได้อย่างถูกต้อง

บรรยายโดย นายเจษฎา วงศาโรจน์ (วิทยากร) นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ และ ดร.กิตติสัณห์ มงคลสุทธิรัตน์ (ผู้ช่วยวิทยากร) นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิความยาว ฝ่ายมาตรวิทยามิติ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ อาทิ ความสามารถสอบกลับได้ด้านความยาวมาตรฐาน  การคำนวณขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ การใช้เกจบล็อกตามมาตรฐาน ISO 3650 และบำรุงรักษาเกจบล็อก การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7502 และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบไมโครมิเตอร์  พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการการสอบเทียบเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7507 ควบคู่ไปกับการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ และตอบข้อซัก-ถาม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง (มว.) จ.ปทุมธานี