ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอเชิญท่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้สนใจร่วมให้ข้อคิดเห็นเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยคลิก “แบบรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” ด้านล่างนี้

แบบรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

และท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่