ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กำหนดมาตรฐานแห่งชาติเกี่ยวกับหน่วยการวัดปริมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุอ้างอิงที่ใช้ในการวัดปริมาณ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอเชิญท่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้สนใจร่วมให้ข้อคิดเห็นเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กำหนดมาตรฐานแห่งชาติเกี่ยวกับหน่วยการวัดปริมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุอ้างอิงที่ใช้ในการวัดปริมาณ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยคลิก “แบบรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กำหนดมาตรฐานแห่งชาติเกี่ยวกับหน่วยการวัดปริมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุอ้างอิงที่ใช้ในการวัดปริมาณ” ด้านล่างนี้

แบบรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง กำหนดมาตรฐานแห่งชาติเกี่ยวกับหน่วยการวัดปริมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุอ้างอิงที่ใช้ในการวัดปริมาณ

และท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่