ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ ข้อกำหนดสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการนอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๕๙

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอเชิญท่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้สนใจร่วมให้ข้อคิดเห็นเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ของข้อกำหนดสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการนอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยคลิก “แบบรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของข้อกำหนดสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการนอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๕๙” ด้านล่างนี้

แบบรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของข้อกำหนดสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการนอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๕๙

และท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่