นักวิเคราะห์และประเมินโครงการ ปริญญาตรี 1 อัตรา (ลูกจ้างโครงการ)

หน้าที่

 • – ประสานเพื่อติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ/แผนงาน
 • – รวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/แผนงาน
 • – สนับสนุนการจัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/แผนงาน
 • – ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน บริหารการจัดประชุม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • – รับผิดชอบการบริหารเวลา ทรัพยากร และงบประมาณที่ได้รับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • – งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • – อายุไม่เกิน 35 ปี
 • – จบการศึกษาหลักสูตร-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • – มีความสามารถในการสรุปประเด็น และสรุปการประชุม
 • – สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้เช่น Microsoft office (Excel, Word, PowerPoint) และ Adobe Acrobat เป็นต้น
 • – สนับสนุนข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารโครงการ เช่น Proposal/Project plan ได้
 • – สามารถใช้โปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจัดทำเป็นรายงานได้
 • – มีทักษะในการสื่อสารและเขียนภาษาไทยดีมาก และภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
 • – มนุษยสัมพันธ์ดีมีทักษะด้านการสื่อสาร และสามารถประสานงานได้ดี
 • – สามารถทำงานนอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • – หากมีประสบการณ์ด้านงานสำรวจ วิจัย วิเคราะห์และ/หรือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรุณาส่งประวัติ (Resume) และผลงาน (Portfolio) มาที่ e-mail: ps@nimt.or.th หรือ policy.nimt@gmail.com (ไม่รับ Walk-in)