สถาบันมาตรวิทยาฯ นำทีมร่วมประชุมวิชาการมาตรวิทยาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2566)

พล.ต.ท.นพ.พรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นำทีมผู้บริหารและนักมาตรวิทยาไทยเข้าร่วมการประชุมวิชาการมาตรวิทยาขององค์กรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 39 (The 39th APMP General Assembly 2023) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2566 จัดโดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (NIM) ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจัดให้มีทั้งการประชุมสัมมนา (Symposium) และประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop/Meeting) ที่มีผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการประชุมประกอบไปด้วย การประชุมสมัชชาใหญ่ APMP (APMP General Assembly) การประชุมระดับผู้บริหารสถาบันมาตรวิทยาของ APMP (APMP NMI Directors) การประชุมคณะกรรมการวิชาการมาตรวิทยา (Technical Committee; TC) การประชุมคณะกรรมการกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (Developing Economies Committee; DEC) การประชุมกลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Focus Group; FG) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านมาตรวิทยาในเขตภูมิภาคเอเชียและภาคพื้นแปซิฟิคได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีความก้าวหน้า อันจะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการวัดสู่ระดับสากลของภูมิภาคนี้และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ในการประชุมประจำปีขององค์กรภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกครั้งนี้ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (ประเทศไทย) ได้แสดงบทบาทหน้าที่ ในการเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค พร้อมกันนี้การเข้าร่วมประชุมฯ จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักมาตรวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านมาตรวิทยาของไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงความสำคัญของระบบมาตรวิทยาที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงความก้าวหน้าของระบบมาตรวิทยาสากลในมุมมองจากนานาชาติ การประชุมครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของไทยต่อไปในอนาคต โดยในปีนี้ นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บุคลากรของ มว. ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับตำแหน่ง EEFG Chair โดย ดร.อ้อยใจ อ่องหร่าย นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง ในนามของพนักงาน มว. ต้องขอแสดงความยินดีกับ ดร.อ้อยใจ ที่มีส่วนในการสร้างชื่อเสียงทำให้สถาบันได้รับการยอมรับบนเวทีมาตรวิทยาระหว่างประเทศ และด้วยศักยภาพดังกล่าวจะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถทางการวัดของประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Asia Pacific Metrology Programme (APMP) เป็นองค์กรที่รวมสมาชิกของกลุ่มสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติแต่ละประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือต่อการส่งเสริมความสามารถด้านมาตรวิทยาในการแลกเปลี่ยนทั้งผู้เชี่ยวชาญและเทคนิคประสบการณ์ในกลุ่มของสมาชิก ซึ่ง APMP เป็นองค์กรมาตรวิทยาในระดับภูมิภาค โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ International Committee for Weights and Measures (CIPM) ของสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (International Bureau of Weights and Measures : BIPM) เพื่อให้เกิดการยอมรับและรับรองมาตรฐานการวัด การสอบเทียบ และใบรับรองการวัดในระดับสากล ปัจจุบัน สมาชิกของ APMP ประกอบด้วย Full Members จำนวน 47 หน่วยงานจาก 28 ประเทศ (ประเทศไทยเป็น Full Members) Associate Members จำนวน 13 ประเทศ https://www.apmpweb.org/