พนักงาน มว. ร่วมงาน ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ (5 ธันวาคม 2566)

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษานำศักยภาพด้านดนตรีร่วมจัดการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” โดยจัดแสดงดนตรีบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศนั้น  ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกำหนดจัดการแสดงตั้งแต่วันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ สวนหลวงพระราม 8 โดยในวันที่ 5 ธันวาคม ได้มีการแสดงดนตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วงดนตรีสากล KU BAND) มหาวิทยาลัยศิลปากร (วงดนตรีวินออร์เคสตรา) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (วงดนตรีวินซิมโฟนี) ส่วนในวันที่ 6 ธันวาคม จะเป็นการแสดงดนตรีจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (วงซิมโฟนี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วงดนตรีไทยผสมผสาน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วงดนตรีสากล) และในวันที่ 7 ธันวาคม จะเป็นการแสดงดนตรีแบบวงดนตรีสากล จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการนี้มีพนักงาน มว. สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย