ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมาตรวิทยาเช็ก ติดตั้ง AC-QHR cryoprobe ที่ มว. คลองห้า (27 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2566)

ดร.มณฑล  หอมกลิ่นเทียน รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาและความถี่  ดร.ชัชวาล คุรุภากรณ์ และ พ.อ.อ.สิทธิศักดิ์  พิมพ์สุทธิ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ  และดร.จุฑารัตน์  ทานะรมณ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า ให้การต้อนรับ Dr. Jan Kučera, รองผู้อำนวยการผู้ตรวจการประจำภูมิภาค Praha, 1011 – แผนกมาตรวิทยาปฐมภูมิของอิมพีแดนซ์ไฟฟ้าและปริมาณไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาเช็ก (Czech Metrology Institute (CMI))  ในโอกาสเข้ามาติดตั้ง AC-QHR cryoprobe ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) คลองห้า  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือและสนับสนุนงานของฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (ประเทศไทย)