มว. ได้ประเมินผล “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” ในระดับดีเยี่ยม (Excellent)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้แจ้งเวียนคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดกรอบการรายงานไว้ 2 รอบ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ท. ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเกณฑ์การประเมินและผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ซึ่งคณะทำงานฯ ได้มีการประชุมพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566และได้มีมตีให้แจ้งผลการประเมินฯ ให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบ นั้น

สำนักงาน ป.ป.ท. แจ้งว่า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีผลคะแนนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Management Systems : CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับ Excellent : E (ดีเยี่ยม) ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าวได้แสดงถึงความมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อน และให้ความสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตในการดำเนินงานของสถาบัน

ทั้งนี้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติพร้อมนำมาตรการต่างๆ ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป