นักศึกษา และอาจารย์ ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มว. (2 กุมภาพันธ์ 2567)

นายศมน  เพี้ยงบางยาง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ พร้อมด้วยนักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยามิติ ให้การต้อนรับ ดร.จินดาวรรณ จันทมาส  อาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการวัด และวัสดุอ้างอิง การวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบในประเทศ  ซึ่งสอดคล้องกับวิชาการวัดและเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์ที่นักศึกษาได้เรียน  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารผดุงมาตร และอาคารสำนักงานกลาง (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี