ทีมวิจัย สวทช. เยี่ยมชม มว. และหารือความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านอุตสาหกรรม EV (5 กุมภาพันธ์ 2567)

5 กุมภาพันธ์ 2567 – ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า พร้อมด้วยทีมนักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า และฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ ให้การต้อนรับทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน และหารือความร่วมมือในการนำมาตรวิทยาไปสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี